Văn hóa cơ sở

Ba Vì phát động cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Nhằm nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị, nông thôn, xây dựng cảnh quan, nâng cao đời sống cộng đồng, UBND huyện Ba Vì phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện.

Cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đồng thời nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong nhân dân, duy trì thường xuyên phong trào này, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã.

Tiêu chí chấm điểm phải đảm bảo hệ thống chiếu sáng, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, Cuộc thi sẽ triển khai bắt đầu từ tháng 4, thời gian kiểm tra, đánh giá, chấm điểm ở các xã, thị trấn là từ tháng 5, kết thúc vào tháng 12/2022. Định kỳ hàng tháng, huyện sẽ chấm điểm ở các xã, thị trấn một lần. Tiêu chí chấm điểm là phải đảm bảo hệ thống chiếu sáng, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn.

Để cuộc thi thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, Cuộc thi sẽ được tổ chức một cách bài bản, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến mỗi xã, thôn, xóm cùng vào cuộc, nhất là việc thay đổi nhận thức của mỗi người dân trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Ban tổ chức cũng phân công phân nhiệm rõ ràng, thời gian thực hiện đối với từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ chấm điểm của huyện; hướng dẫn chấm điểm chi tiết, cụ thể hơn, tránh trùng lắp để các xã, thị trấn thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh, năm 2022 huyện Bà Vì phấn đấu là huyện về đích nông thôn mới, trong đó có việc lấy ý kiến của người dân về hài lòng trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Ba Vì điều kiện về kinh tế, hạ tầng còn chưa được đầu tư nên việc triển khai cuộc thi này cũng gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại hội nghị phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh, để cuộc thi này đạt hiệu quả, tránh cuộc thi phát động nhưng hiệu quả không cao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì cần phải tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức để xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã thật bài bàn, cụ thể, rõ thời gian thực hiện, hiệu quả; Phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện cao với phương châm dân biết, dân bàn, dần làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng; Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, lấy tiêu chí sạch là quan trọng nhất, sau đó mới đến các tiêu chí khác là xanh, sáng, an toàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ chấm điểm phải sâu sát cơ sở, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt; huy động được MTTQ và các đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên, đoàn viên tham gia.

BV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *