Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Văn phòng Thanh tra sở Phòng Tổ chức – Pháp chế Phòng Kế hoạch – Tài chính Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Phòng Quản lý nghệ thuật Phòng Quản lý văn hóa Phòng Quản lý Thể dục Thể thao  Phòng Quản lý di sản

  1. Văn phòng
  2. Thanh tra sở
  3. Phòng Tổ chức – Pháp chế
  4. Phòng Kế hoạch – Tài chính
  5. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
  6. Phòng Quản lý nghệ thuật
  7. Phòng Quản lý văn hóa
  8. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 
  9. Phòng Quản lý di sản