Văn hóa cơ sở

Huyện Thường Tín đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), vừa qua, Huyện ủy Thường Tín có Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn. Việc tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và […]

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), vừa qua, Huyện ủy Thường Tín có Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn.
Việc tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua-khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Bám sát Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, huyện sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung: Nội dung “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua yêu nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện về công tác này để ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện ở mọi lứa tuổi, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác mọi thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước…

Nhân dân xã Văn Bình phát huy tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng xanh- sạch- đẹp

 

Khánh Vân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *