TT Tuần Từ ngày Đến ngày
17 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180430 20180506
46 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 7/11-06/11/2016 20161107 20161113