TT Tuần Từ ngày Đến ngày
39 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20181015 20181019
38 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20181008 20181014
37 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20181001 20181005
36 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180924 20180928
35 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180917 20180921
34 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180910 20180914
33 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180903 20180907
32 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180827 20180831
31 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180820 20180824
30 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180813 20180817
29 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180806 20180810
28 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180730 20180803
27 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180723 20180727
26 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180716 20180720
25 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180709 20180713