Tin ngànhPhấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 được xây dựng với các nội dung cụ thể, có dự kiến thời gian hoàn thành, để đưa công tác CCHC trở thành nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá…


Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, góp phần triển khai hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.
Theo kế hoạch, Sở xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính, cụ thể: 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC của đơn vị mình đảm bảo toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả. Cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% TTHC được công khai, minh bạch, được cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang thông tin điện tử của Sở. Phấn đấu 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở được rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII và có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 100% công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công vụ, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Giảm cơ cấu chi thường xuyên, tạo cơ sở đến năm 2020, phấn đấu cơ cấu chi thường xuyên giảm còn 50% đến 52% tổng chi ngân sách địa phương. 100% các văn bản, tài liệu được giao dịch giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; giữa các sở, ban, ngành chủ yếu bằng điện tử (trừ văn bản không chuyển qua mạng). Phấn đấu 100% thực hiện việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.


Ảnh minh họa
Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 được xây dựng với các nội dung cụ thể, có dự kiến thời gian hoàn thành, với mục tiêu đưa công tác CCHC trở thành nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2018 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố năm 2018.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *