Gia đìnhQuận Hai Bà Trưng: Tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trong những năm tới, quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016-2020” mà trọng tâm […]

Trong những năm tới, quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016-2020” mà trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng sâu rộng, phong phú, bền vững, đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân trong quận: Xây dựng mô hình văn hóa ở địa bàn dân cư, gia đình, tổ dân phố, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá lành mạnh; Xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại. Đồng thời triển khai có hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công trên địa bàn.

Quận Hai Bà Trưng phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu:

– 100% hộ gia đình đăng ký Gia đình văn hóa. 

– 90% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá

– 70%   tổ dân phố được công nhận và giữ vững Tổ dân phố văn hóa.

– 70 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

–  Có từ 3 đến 5 phường đạt chuẩn “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

– 100% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học – kỹ thuật.

– 50% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng.

– 70% địa bàn dân cư có nơi vui chơi, tập luyện thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

            Cụ thể, tập trung nâng cao chất l­ượng các mô hình văn hóa, trong đó xây dựng gia đình văn hóa là yếu tố cơ bản, nâng cao chât lư­ợng các tổ dân phố, phấn đấu xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng trình tự, thủ tục, thực chất và có chế độ khen thưởng tương xứng. Đưa chỉ tiêu chất l­ượng danh hiệu văn hóa với việc đánh giá, bình xét thi đua của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, đơn vị hàng năm.

Đồng thời, gắn kết các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH  với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “ Người tốt, việc tốt”. Phát huy và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, động viên khen thư­ởng kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nếp sống văn hóa.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở phường Phạm Đình Hổ (Ảnh: Nguyễn Công Chất)

Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng “Nếp sống văn hoá văn minh đô thị”, thực hiện quy ước việc cư­ới, việc tang, sinh hoạt tín ngư­ỡng, tôn giáo, lễ hội. Chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện các tiêu chí “Gia đình văn hoá sức khoẻ”. Chủ động đấu tranh phòng chống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện, bảng tin, sân chơi, sân tập luyện, thi đấu thể thao.

 

Hội thi Gia đình văn minh, hạnh phúc quận Hai Bà Trưng

(Ảnh:Cổng giao tiếp điện tử quận Hai Bà Trưng)

Khai thác và phát huy đầy đủ yếu tố văn hóa và nhân tố con người, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh theo các chuẩn mực: “Nói lời hay, làm việc tốt, cử chỉ đẹp”, làm cho văn hóa thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *