Văn hóa cơ sởQuận Hai Bà Trưng: Tiếp tục nâng cao chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa

Quận phấn đấu có 86,5% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa…

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 126/KH-BCĐ triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018.
Năm 2018, quận phấn đấu đạt chỉ tiêu: 100% hộ gia đình đăng ký Gia đình văn hóa; 86,5% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá; 71% tổ dân phố được công nhận và giữ vững Tổ dân phố văn hóa; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Từ 1 đến 2 phường đạt chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 42% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; 33% gia đình tham gia tập luyện thể thao; 70% địa bàn dân cư có nơi vui chơi, tập luyện, sinh hoạt cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quận phấn đấu có 86,5% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa. Ảnh minh họa.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, quận Hai Bà Trưng sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Ban chỉ đạo các cấp trong tổ chức thực hiện các nội dung phong trào. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức và hoạt động phong phú để các nội dung cuộc vận động thấm sâu vào đội ngũ cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân. Duy trì việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân, Ngày hội đại đoàn kêt toàn dân hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, lồng ghép với các nội dung chính của phong trào. Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Trước hết và quan trọng nhất là xây dựng gia đình văn hóa, đó chính là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng các tố dân phố, phấn đấu xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Gắn kết các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh” và phong trào “Người tốt, việc tốt”. Phát huy và nhân rộng các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nếp sống văn hóa.


Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017”

Bên cạnh đó, quận sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện, bảng tin, sân chơi, sân tập luyện, thi đấu thể thao. Tiếp tục duy trì phong trào tổng vệ sinh trở thành hoạt động tự giác tại các khu vực dân cư, các công sở, doanh nghiệp cùng với xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị bằng phương thức biện pháp kiên quyết, có hiệu quả hơn.

Hoàng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *