Văn hóa cơ sở

Quận Hoàng Mai: Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn

Công tác tuyên truyền 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Vừa qua, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND triển khai tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017).

Theo đó, quận Hoàng Mai sẽ tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và nhân dân quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Công tác tuyên truyền 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng.
Tuyên truyền đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước.


Thông qua công tác tuyên truyền, quận Hoàng Mai mong muốn phổ biến sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự lớn mạnh không ngừng của Quân đội ta ngày càng chính quy, hiện đại. Đồng thời, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình dân tộc và niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động, sản xuất, công tác, học tập, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017.

Minh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *