Lễ hộiQuận Long Biên: Tăng cường quản lý di tích văn hóa và quản lý lễ hội

UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 228/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn quận năm 2017 và các năm tiếp theo. Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy […]

UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 228/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn quận năm 2017 và các năm tiếp theo.

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quản lý nhà nước về di tích, lễ hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong việc giải quyết một số tồn tại liên quan đến công tác quản lý di tích, lễ hội góp phần bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa của địa phương, xây dựng các điểm đến du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận. Đồng thời, tạo điều kiện tăng cường nguồn lực đầu tư, tu bổ một số di tích xuống cấp nhất là di tích chùa và kinh phí duy tu, duy trì hệ thống di tích.

UBND quận yêu cầu rà soát các nội dung công tác quản lý, triển khai đến các phường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý di tích và lễ hội; Việc quản lý di tích, lễ hội theo các quy định của nhà nước phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả, nhằm phát huy hiệu quả công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn các ban quản lý di tích, các tiểu ban quản lý di tích, rà soát điều chỉnh một số tiểu ban quản lý di tích. Điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các tiểu ban đảm bảo công tác quản lý.

Phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý và triển khai công tác đầu tư, tu bổ di tích gắn với việc phát huy hiệu quả công tác đầu tư.

Hoàng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *