Thông báo V/v ngừng các hoạt động vui chơi,giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam26/09/2018

CV 6825 05 CĐ-UBND