Khen thưởng gương điển hình tiên tiến và bài viết, tác phẩm tiêu biểu trong cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao năm 2015