Tin ngànhTiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 818-TB/TU về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực […]

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 818-TB/TU về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Kết quả giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị được giám sát đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ, các văn bản của Trung ương và Thành phố về CCHC; kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình, phân công lãnh đạo phụ trách CCHC, triển khai thực hiện đồng bộ 06 nội dung CCHC; công tác CCHC tiếp tục được các cơ quan, đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và là khâu đột phá;

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân đân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo rà soát để sửa đổi, đề xuất sửa đổi các văn bản QPPL, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; từng bước nâng cao chất lượng và tỷ lệ thực hiện TTHC mức độ 3, 4.

Kết quả công tác CCHC của các quận, huyện và các sở ngành được giám sát đã thu được nhiều kết quả, góp phần nâng cao kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo; nâng cao nhận thức, hiệu quả phục vụ nhân đân, được dư luận nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ; đã đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ CCHC, tăng mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẩn trương thực hiện các Quyết định của UBND thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy; đã quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ; thực hiện bố trí, sắp xếp đội ngũ CB,CC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC được thực hiện công khai, dân chủ đúng quy định.

Về thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương, triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành phố: Đã thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, phân công trách nhiệm cụ thể, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Đã vận động đa số các cơ quan, tổ chức, các hộ gia đình tự giác chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT, TTĐT; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Bước đầu các tuyến đường, tuyến phố của huyện đã sạch sẽ, phong quang hơn trước, đảm bảo yêu cầu đường thông, hè thoáng.

Công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Tăng cường quản lý nhà nước về vận tải, thực hiện siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố hợp lý, giảm ùn tắc giao thông. Rà soát, điều chỉnh luồng tuyến, tần suất hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để tăng tính kết nối, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân đi xe buýt. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về xe dù, bến cóc, xe khách dừng đỗ đón trả khách trái quy định, xe hợp đồng trá hình để chở khách, xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra, xử lý kiên quyết các điểm trông giữ phương tiện trái phép, thu tiền quá giá quy định.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng

 Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197; đặc biệt là các ý kiến của các Đoàn giám sát đã trực tiếp đánh giá, nhận xét và chỉ đạo. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đảm bảo giải quyết 100% các TTHC qua Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông, trong đó đạt trên 40% TTHC mức độ 3.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị để kịp thời sửa dổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các TTHC, các quy định hành chính không phù hợp. Tập trung thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần, chủ trương tại Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thành phố, trong đó, xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của đơn vị.

Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố và chủ trương của UBND Thành phố, không để xảy ra sai phạm, gây phản cảm, phản tác dụng…

Văn Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *