Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
111/2018/NĐ-CP 20180915 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
91/2017/NĐ-CP 20170731 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
08/2017/TT-BNV 20171215 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
10/2017/TT-BNV 20180301 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
39/2013/QH13 20131116 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
1992/QĐ-TTg 20171111 Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
27/2017/TT-BTTTT 20171115 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
32/2017/TT-BTTTT 20171115 Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
62/2014/NĐ-CP 20140807 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
3255/QĐ-BVHTTDL 20160916 Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân nghệ nhân, ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018
134/2016/NĐ-CP 20160901 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
1846/QĐ-TTg 20160926 Về ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
25/2016/TT-BXD 20160909 Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
16/2016/TT-BCT 20160819 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016
96/2016/NĐ-CP 20160701 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN