Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND 20171205 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.
151/2017/NĐ-CP 20180101 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
1851/BC – KHĐT 20171220 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2017
414/BC – SNN 20171220 Kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2017
3574/VHXH – VP 20171219 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 04 CTr/TU của Thành ủy & kế hoạch 165/ KH - UBND của UBND TP HN
1992/QĐ-TTg 20171111 Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
3173/BC – SNV 20171207 Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy, kế hoạch số 165/ KH - UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP năm 2017 của Sở Nội vụ
10/2017/NQ-HĐND 20180101 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
11/2017/NQ-HĐND 20180101 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
4599/SVHTT-NSGĐ 20171206 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr-/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND của UBND TP Hà Nội
27/2017/TT-BTTTT 20171115 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
32/2017/TT-BTTTT 20171115 Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
1433/VBHN-BVHTTDL 20170410 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
2254/STTTT-BCXBTT 20171103 Kết quả thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU của Thành ủy và Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND TP tháng 10/2017
224/KH-UBND 20171030 Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017