Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
613/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Ngày nay​
612/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội​
612/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội​
572/QĐ-VHTT&DL 20090716 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quỹ Văn hóa Hà Nội​
572/QĐ-VHTT&DL 20090716 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quỹ Văn hóa Hà Nội​
568/QĐ-VHTT&DL 20090713 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò​
568/QĐ-VHTT&DL 20090713 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò​
531/QĐ-VHTT&DL 20090630 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của rung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám​
531/QĐ-VHTT&DL 20090630 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của rung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám​
513/QĐ-VHTT&DL 20090615 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội​
513/QĐ-VHTT&DL 20090615 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội​
508/QĐ-VHTT&DL 20090625 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng​
508/QĐ-VHTT&DL 20090625 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng​
506/QĐ-VHTT&DL 20090617 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội
506/QĐ-VHTT&DL 20090617 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội