Lễ hội

Chuẩn bị sơ kết 5 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-TU, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Chỉ thị số 41-CT/TW để tổ chức sơ kết, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện; kết quả nổi bật đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Hà Nội chuẩn bị sơ kết 5 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Chỉ thị số 41/CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi giải trí trong lễ hội hợp lý, lành mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt vàng mã; quản lý, sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội. Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội.

Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông; khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép…

Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW được triển khai từ cấp cơ sở, do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở: Tiến hành sơ kết, xây dựng và hoàn thiện báo cáo sơ kết đảm bảo theo đề cương báo cáo và tiến độ (các đơn vị trực thuộc hoàn thành báo cáo gửi trước ngày 5/6/2020; cấp cơ sở thời gian hoàn thành do cấp trên trực tiếp quyết định). Cấp thành phố: Tổ chức hội nghị sơ kết (có thể lồng ghép cùng nội dung khác) đảm bảo tiến độ (hoàn thành và gửi báo cáo trước 15/6/2020).

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW nhằm đánh giá toàn diện và sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, nêu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Việc sơ kết Chỉ thị số 41-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm”; Nghị định số 110/2018/NĐ- CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về “Quản lý và tổ chức lễ hội”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; Chỉ thị số 03-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”… và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của địa phương, đơn vị. Sơ kết Chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *