Tin tức - Sự kiện

Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội, Trung tâm Văn […]

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, Quỹ Văn hóa Hà Nội.

Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức thành công

Liên hoan Đồng ca hợp xướng Đảng- Mùa xuân- Dân tộc

 Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chiếu phim phục vụ nhân dân Thủ đô nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân

Và chiếu phim lưu động phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa.

  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa – Điện ảnh; Phòng Kinh doanh dịch vụ và Tổ chức sự kiện; Phòng Kỹ thuật.

Biên chế của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội sau khi sáp nhập có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng và Quỹ Văn hóa Hà Nội kể từ thời điểm sáp nhập theo Quyết định này và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Trung tâm sau khi tổ chức lại nếu nhiều hơn so với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quyết định này, mà Sở Văn hóa và Thể thao không thể bố trí được vị trí khác phù hợp tại các đơn vị trong ngành. Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội chỉ được bổ sung Phó Giám đốc khi số lượng ít hơn quy định.

Đối với những trường hợp sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ngân Bình

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *