Tin ngành

Chương trình công tác của Thành phố Hà Nội năm 2018

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 15/CTr-UBND: Chương trình công tác năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo đó, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015- 2020 của Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, với phương châm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND Thành phố Hà Nội xây dựng chương trình công tác năm 2018 với 285 nội dung, trong đó xác định rõ nội dung cụ thể trong từng tuần và từng tháng.
Năm 2018, Thành phố Hà Nội xác định rõ phương hướng và mục tiêu tổng quát, đó là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.


Kinh tế Thủ đô năm 2017 duy trì mức tăng trưởng khá

Tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề của năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “Một việc- một đầu mối xuyên suốt”. Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó tạo bước chuyển rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND Thành phố, trong đó tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND Thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.


Thành phố đang tăng tốc các dự án trọng điểm, cải thiện bộ mặt đô thị

Để triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2018, UBND Thành phố sẽ thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo Chương trình công tác năm 2018 của UBND Thành phố; các cuộc họp có sự chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu được gửi kèm giấy mời họp đến các đại biểu dự họp để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, nhằm rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng cuộc họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, coi đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UB MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao vai trò của mỗi cơ quan trong việc phối hợp công tác, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất; phối hợp lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và phản biện xã hội đối với những quyết định lớn của HĐND, UBND Thành phố liên quan đến nhân dân.

Phương Uyên – Linh Tâm

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *