Gia đình

Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 -2015.

Vừa qua, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (Phong trào TDĐKXDĐSVH) đã ban hành Chương trình số 1577/CTr-BCĐ ngày 01/9/2011 về thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của Phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin – thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, nhất là ở cơ sở, đồng thời thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trong giai đoạn 2011 – 2015.

Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2015: Trên 80% hộ gia đình; 65% thôn, buôn, tổ dân phố; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% thôn, buôn, tổ dân phố được quy hoạch đất để xây dựng hội trường, điểm sinh hoạt văn hóa thể thao; có 80% xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng văn hóa; 20% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Có 27% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;  30% thôn, buôn có quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng…

Chương trình tập trung vào các nội dung như: Nâng cao chất lượng các phong trào: xây dựng "người tốt, việc tốt"; xây dựng gia đình; thôn, buôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị văn hóa; tập trung chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;  Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá văn hoá, xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá – thể thao; Thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động, xây dựng khu dân cư tiên tiến, làm cơ sở vững chắc xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá; Tăng tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật cho các phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các vùng dân cư, đơn vị cơ sở;  

Để triển khai các nội dung trên, Chương trình đã đề ra các giải pháp đó là: Củng cố và nâng cao nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành, đoàn thể cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực, tự giác tham gia; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy mạnh các phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phù hợp với điều kiện, nhu cầu, sở thích của nhân dân, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thực hiện và phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức nhân dân và các hạt nhân văn hoá cơ sở trong quá trình thực hiện phong trào; Đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *