Sự kiện

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016) và 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016). Đẩy mạnh […]

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016) và 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016).

????????????????????????????????????

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan trên các đường phố

Theo đó, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Cách mạng tháng Tám; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày Giải phóng Thủ đô và đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Hình thức tuyên truyền, phong phú thông qua các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội, các đội thông tin lưu động, báo cáo viên, các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động động phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

2

Các cơ quan báo chí Thủ đô tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn

Cùng với đó, tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2016. Thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của năm; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2015, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học, y tế. Bảo đảm an ninh, quốc phòng thường xuyên và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Năm trật tự văn minh đô thị. Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt”, những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động trên, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào; động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

H.Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *