Nếp Sống văn hoá

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực cho việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

Nhằm tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn 2016-2020, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao chất lượng các mô hình văn hoá, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá hoạt động văn hóa nhằm huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Với chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021, 88% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75% tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Quận Hai Bà Trưng tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện giữ vệ sinh trong gia đình và đường phố, ngõ xóm. Ảnh minh hoạ.

Việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quận Hai Bà Trưng tiến hành thực hiện bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Gắn kết nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác tại địa phương.

Quận Hai Bà Trưng cũng đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động, gắn với những biện pháp cụ thể trong quá trình triển khai phong trào, đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền rộng rãi các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên Cổng Thông tin điện tử Quận và Trang Thông tin điện tử – các phường. Tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như: in ấn tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm về các nội dung phong trào; duy trì đội tuyên truyền cổ động tại các địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2021, quận tiếp tục triển khai thực hiện nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn. Duy trì và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tập trung tuyên truyền, nhân rộng các điển hình của tổ dân phố có những sáng tạo trong triển khai thực hiện, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình “Phường chuẩn văn minh đô thị”; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội và Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quận đẩy mạnh việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nghiêm túc xử lý các vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, văn minh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng cũng quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao tại cơ sở; Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá thể thao. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyước của tổ dân phố; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm và hướng dẫn các phường xây dựng quy ước đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kết hợp thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử.

Quận Hai Bà Trưng cũng quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao tại cơ sở. Ảnh minh hoạ chụp trước ngày 31/3/2020.

Trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quận duy trì phong tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu đối với khu vực cơ quan, doanh nghiệp, trường học và sáng thứ Bảy hàng tuần đối với các khu vực dân cư. Tiếp tục tổ chức cuộc thi giữ gìn ngõ, phố xanh- sạch- đẹp và các phong trào thi đua bảo vệ môi trường. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện giữ vệ sinh trong gia đình và đường phố, ngõ xóm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp vi phạm…

Quận Hai Bà Trưng cũng chỉ đạo UBND các phường quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các thiết chế và sinh hoạt văn hóa, các cuộc vận động xã hội ở địa phương. Thực hiện quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian và quy trình, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá hoạt động văn hóa để huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt; nhân rộng những điển hình tiên tiến…

Quận Hai Bà Trưng xác định rõ việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, xây dựng môi trường văn hoá bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể có chiều sâu; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các nội dung phong trào với thực hiện quy tắc ứng xử… Qua đó nhằm phát triển phong trào sâu rộng, bền vững, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *