Gia đình

Đống Đa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, UBND Thành phố, UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Nâng cao vai trò trách nhiệm của của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn quận. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đảng bộ Quận lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và từng cá nhân tham gia vào công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ; gắn với thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, Quận trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới phải sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; lồng ghép công tác xây dựng gia đình với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện công tác gia đình phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình trong tình hình mới

Quận chú trọng huy động các nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về công tác gia đình; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về công tác gia đìnhh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quận.

Triển khai kịp thời có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tăng cường xã hội hoá huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu xây dựng gia đình; triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng cơ chế chính sách về công tác gia đình

Thực hiện tốt cá chính sách về gia đình hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chú trọng đến đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Quan tâm phát triển kinh tế gia đình, ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số, hộ nghèo.
Khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình; mạng lưới dịch vụ ngoài công lập tạo điều kiện để các gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản bình đẳng và thuận lợi.

Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Xử lý triệt để tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại tình dục, sử dụng người chưa thành niên lao động trái quy định pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, thông tin tiêu cực trên internet và mạng xã hội.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình

Củng cố, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình gắn kết với các lĩnh vực bình đẳng giới và trẻ em. Nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác gia đình tại quận.Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình; thực hiện bình đẳng giới; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các dịch vụ công đảm bảo hỗ trợ gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình; tổng hợp cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ Quận đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chế độ cho lực lượng cộng tác viên dân số gắn với làm công tác gia đình ở tổ dân phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về gia đình

Đẩy mạnh và đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hoá gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng “Gia đình văn hoá” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình và công tác gia đình đối với các cấp, các ngành, cộng đồng, các thành viên trong gia đình trong tình hình mới; tổ chức các đợt tuyên truyền triển khai việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức, loại hình đa dạng, phong phú, giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, giúp các thành viên gia đình ngày càng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hộiu; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển.
Tuyên truyền góp phần xoá bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi truỵ.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Triển khai đa dạng, đồng bộ các hình thức tuyên truyền đặc biệt là trên hệ thống cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, facebook…) về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch thực hiện của Thành uỷ và UBND Thành phố. Tuyên truyền những kết quả nổi bật điển hình của các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân thực hiện tốt chủ trương chính sách về công tác gia đình và phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hoá”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác gia đình gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Tổ chức phát động các cuộc thi về chủ đề gia đình để tuyên truyền giới thiệu gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

In, chuyển cấp tờ gấp, video clip tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

Nhật Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *