Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 369/QĐ-VHTT&DL, Ngày 11 tháng 5 năm 2009

A, Chức năng:

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng tổ chức chiếu phim có thu và chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị không có thu trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô.

B, Nhiệm vụ:

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động trên địa bàn Hà nội phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân Hà Nội;

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa– thể thao, nhà văn hóa quận, huyện, các ban ngành đoàn thể hữu quản để tổ chức các đợt chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu của nhâ dân Hà Nội trình Ban Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, các cấp có thẩm quyền xem xét và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nghiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý tổ chức bộ máy, bien chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của CBVC đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội;

6. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội giao.