Phòng Tổ chức cán bộ

A, Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC, nghiên cứu khoa học của Sở.
B, Nhiệm vụ:
– Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:
+ Tham mưu giúp Ban Giám đốc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Sở
Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Hội đồng Kỷ luật Sở.
Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
+ Quản lý hồ sơ, thống kê nhân sự và cập nhật thông tin theo chương trình “Quản lý nhân sự” của Thành phố;
Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cán bộ của Sở (tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, cử đi công tác, cử tham gia theo lời mời của đơn vị hữu quan…) theo thẩm quyền của  Sở
– Công tác giải quyết chế độ chính sách đối với CBCCVC
+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách (chế độ lương, tiêu chuẩn ngạch, phụ cấp, hưu trí, BHXH, BHYT…) đối với cán bộ viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.
+ Tác nghiệp giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức khối hành chính Sở
+ Phối hợp các đơn vị nghiên cứu và đê xuất chế độ, chính sách đặc thù đối với CBCCVC của Ngành.
– Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
+ Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hang năm đào tạo bồi dưỡng CBCCV của Sở.
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo CBCCVC của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Công tác nghiên cứu khoa học
+ Giúp Ban Giám đốc Sở tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Sở. Gắn kết quả của công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.