Phòng Kế hoạch – Tài chính

A, Chức năng

Tham mưu giúp Ban Giám đốc sở trong công tác kế hoạch, tài chính, quản lý tài sản và trang thiết bị của Sở; thực hiện chức năng chủ đầu từ đối với các dự án đầu tư xây dựng trình văn hóa, thể thao, du lịch theo quy định.

B, Nhiệm vụ:

– Công tác kế hoạch :

+ Trên cơ sở chương trình công tác của Bộ VHTT&DL, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, hoạt động thực tế của ngành, tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình mục tiêu, chương trình xã hội hóa hoạt động của Ngành; dự thảo các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vự kế hoạc, đầu tư, tài chính và các dịch vụ công của Sở VHTT&DL.

+ Tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm của các đơn vị thuốc Sở.

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan (nếu có);

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toàn tài chính của các đơn vị thuôc Sở; tổng hợp quyết toàn ngân sách và công khai tài chính, ngân sách hàng năm.

+ Kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính của các đơn vị thuộc Sở; kiểm tra, quyết toán các dự án.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thống kê với các đơn vị thuộc Sở.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính

+ Hướng dẫn và chủ trì thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc sử dụng tài sản, trang thiết bị nhà nước của Sở và các đơn vị thuộc Sở theo quy định.

– Công tác tham mưu chức năng đầu tư các dự án ĐTXD

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.