Phòng Quản lý cơ sở lưu trú

A, Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nucows cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

B, Nhiệm vụ:

– Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với hoạt động lưu trú trên địa bàn Hà Nội.

– Đề xuất và xây dựng các dự thảo văn bản pháp quy, văn bản hương dẫn liên quan đến quản lý hoạt động lưu trú trên địa bàn Thành phố.

– Cấp sử đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú của nước ngoài đặt trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật cà theo phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố;

– Thẩm định, quyết định và tái thẩm định việc xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác theo thẩm quyền.

– Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.

– Thẩm định, thâm gia thẩm định các dự án đầu tư, phát treeinr du lịch cảu cá doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố theo quy định.

– Tham mưu với Ban giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tu nhân, hướng dẫn hoạt động đới với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực cơ sở lưu trú theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu đè xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.

– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoạt động cơ sở lưu trú đói với phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội.

– Theo dõi hoạt động du lịch của 29 quận, huyện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.