Phòng Quản lý di sản

A, Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo Luật Di sản và quy định hiện hành.

B, Nhiệm vụ

– Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ dô Hà Nội;

– Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng dự thỏa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

– Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền, phỏ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa;

– Tham mưu giúp Ban Giám đôc Sở tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa của thành phố.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án huy động, quản lý, sử dụng cá nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Nội;

– Theo dõi, đề xuất với Sở, Thành phố khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Thủ đô;

– Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố;

– Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở lập hồ sơ trình UBND Thành phố thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường phố, công viên, quảng trường và công trình vản hóa.

– Thụ lý hồ sơ cấp phép tổ chức lễ hội truyền thống theo quy định.

– Tham mưu với Ban giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn hoạt đọng đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt đọng vi phạm pháp luật về di sản văn hóa.

– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước di sản đối với phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội

– Thực hiện các nhiệm vụ khác thoe sự phân công của Giám đốc Sở