Phòng Quản lý nghệ thuật

A, Chức năng:
Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong định hướng phát triển và quản lý hoạt động nghệ thuật (chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trên địa bàn Thành phố.
B, Nhiệm vụ:
– Định hướng phát triển nghệ thuật
+ Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của Hà Nội.
+ Đề xuất với Ban Giám đốc những vấn đề về phương hướng phát triển nghệ thuật, phong cách biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Sở; chế độ chính sách, đào tạo và bồi dưỡng nghệ sĩ diễn viên của Thủ đô;
+ Lập kế hoạch; thẩm định và chịu trách nhiệm duyệt các chương trình, kịch bản, tiết mục phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nghệ thuật, báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét phê duyệt thực hiện.
+  Nghiên cứu, tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát triển nghệ thuật.
+ Đánh giá, bình xét nghệ sĩ, diễn viên, tác giả, tác phẩm…
– Quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật
+ Tham mưu và xây dựng dự thảo các văn bản pháp quy về quản lý hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của Sở. Hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tham mưu thẩm định, câp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn, chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng (đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh tế – xã hội khi tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội không có chức năng biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiệ ở Hà Nội; tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại Hà Nội.
+ Quản lý các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, cấp phép và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh, sao chép tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn thành phố.
+ Thẩm định, cấp phép về phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền của Sở.
+ Duyệt nội dung biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài, các đơn vị không chuyên biểu diễn trên địa bàn Hà Nội.
+ Phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa trong đề nghị cấp phép lưu hành phim nhựa, băng, đĩa (phim, ca nhạc, sân khấu);
+ Tham mưu với Ban Giám đốc Sở các công việc có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan đới với tác phẩm văn học nghệ thuật.
+ Tổ chức các công việc phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nghệ thuật Thành phố Hà Nội.
+ Tham mưu với Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
+ Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về nghệ thuật.
+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước hoạt động nghệ thuật đối với phòng văn hóa thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.