Phòng Quản lý văn hóa

A, Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa trong phạm vi quản lý của Sở.
B, Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố. Đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả.
– Đề xuất và xây dựng các dự thảo văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành Phố.
– Quản lý nhà nước các loại hình dịch vụ văn hóa (theo phân cấp): quảng  cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm), vũ trường, phát hành băng đĩa, quay phim có yếu tố nước ngoài.
– Tham mưu với Ban Giám đốc Sở câp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn Hà Nội theo thẩm quyền của Sở.
– Tổ chức các công việc phục vụ cho Hội đồng duyệt phim Thành phố.
– Kiểm tra, giám định và làm thủ tục nhập VHP theo nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 7/1/2002 của Chính phủ về quản lý xuất, nhập VHP không thuộc phạm vi kinh doanh (trừ xuất bản phẩm).
– Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý Nghệ thuật thẩm định nội dung kịch bản, chương trình, tổ chức duyệt và cấp phép sản xuất, phát hành băng, đĩa sân khấu – ca múa nhạc – thời trang, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Hà Nội sản xuất.
– Tham mưu với Ban giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hộ và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vự dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật.
– Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về dịch vụ văn hóa,
– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước dịch vụ văn hóa đối với phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.