Phòng Thể thao thành tích cao

A, Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Thể thao thành tích cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
B, Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể tháo của Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Đề xuất và xây dựng các dự thảo văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý các hoạt động thể thao thành tích cao trên địa bàn Thành phố.
– Xây dựng chương trình tổ chức các giải thi đấu thể thao thành tích cao, Đại hội thể dục thể thao cấp Thành phố đăng cai tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Tham mưu với Ban Giám đốc Sở đề xuất UBND Thành phố thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của Thành phố trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao.
– Thực hiện quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.
– Hướng dẫn xây dựng chương trình đâò tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên thể thao cấp thành phố.
– Đề xuất việc phong cấp vận động viên, phong tặng danh hiệu vinh dự đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài có thành tích xuất sắc theo quy định của pháp luật.
– Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu vềf thể thao thành tích cao.
Thụ lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo thẩm quyền.
– Tham mưu với Ban giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lình vực thể thao chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao.
– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước hoạt động thể dục thể thao thành tích cao đối với phong văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.