Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

A, Chức năng:
– Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vự gia đình, các hoạt động văn hóa cơ sở, hoạt động tổ chức lễ hội hiện đại (gồm cả lễ hội của người nước ngoài ở các đại sứ quán).
– Giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động TDĐKXDĐSVH Thành phố Hà Nội
B, Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn, hàng năm đối với các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn Thành phố.
– Đề xuất và xây dựng dự thảo vác văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, gia đình. Hướng dẫn cơ sở thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Giúp Ban Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa cơ sở: hoạt động văn hóa phục vụ yêu cầu giáo dục chính trị, giáo dục thẩm mỹ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sông văn hóa cơ sở (đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, làng văn hóa….), giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí trong các nhà văn hóa, thu viện, nhà truyền thống, các công viên, các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ, các hoạt động lễ hội hiện đại trên địa bàn thành phố.
– Giúp Ban Giám đốc Sở hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động Toàn dân ĐKXDĐSVH.
Tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vự gia đình: hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chuẩn mực về gia đình phù hợp với đặc thù của Hà Nội và chuẩn mực của Việt Nam; tổ chưc xây dựng mô hình gia đình bình đẳng tiến bộ, no ấm và hạnh phúc; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công về lĩnh vực gia đình; quản lý nước đới với các hội, các tổ chức phi chính phủ về gia đình; hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới…
– Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa cơ sở.
– Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, triển khai vận động Toàn dân ĐKXDĐSVH đối với phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội.
– Theo dõi hoạt động văn hóa của 29 quận, huyện.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.