Thanh tra sở

A, Chức năng

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đỉnh theo quy định của pháp luật

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản kho bạc Nhà nước.

B, Nhiệm vụ

– Thanh tra hành chinh:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

+ Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra.

+ Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Thực hiện phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

+ Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

– Thanh tra chuyên ngành

+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của các cơ quan tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Sở VHTT&DL.

+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

+ Đề xuất với Giám đốc Sở kế hoạch, biện pháp tổ chức việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

+ Kiến nghị với Giám đốc Sở thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong từng thời điểm.

+ Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 197, 127 thành phố theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

+ Kiểm tra nếp sống văn minh, xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Thường trực tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thộc thẩm quyền của Sở.

– Chịu trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên đơn vị.

– Quản lý tài chinh, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.