Tin tức - Sự kiện

Hà Nội thực hiện Năm Kỷ cương hành chính 2017

Phát huy kết quả đạt được năm 2016, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  kỷ luật, kỷ cương  trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ […]

Phát huy kết quả đạt được năm 2016, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  kỷ luật, kỷ cương  trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

1

Chỉ thị nêu rõ, năm 2016, các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại của Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Thành phố được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ trách nhiệm; Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thành công, tạo tiền đề cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho bộ máy hành chính của Thành phố.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và cơ quan hành chính Nhà nước, thành phố Hà Nội đã chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”.

Để thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, Chủ tịch UBND Thành phố Chỉ thị các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố:

1.Tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật.

2.Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ Thành phố đến cấp huyện, thị xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”.

3.Cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

2

 4.Giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức quán triệt các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác thực hiện, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội về “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

 Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức./.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *