Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI

Theo Kế hoạch, Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/9 tại Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 7/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch số 106-KH/BTGTU về việc tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023.
Theo đó, Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023 thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023) và là sự kiện mở đầu cho các sự kiện “mùa thu Hà Nội” được tổ chức trang trọng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng.
Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023 được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.
Đặc biệt là cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TƯ ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…
TM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *