Người Hà Nội văn minh thanh lịch

Hà Nội triển khai đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020- 2025”

Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020- 2025” trên cơ sở thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án này.

Thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. Ảnh minh họa.

 Theo đó, Hà Nội phấn đấu 100% trường học xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của UBND Thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện và đặc trưng của quận, huyện, thị xã và nhà trường.

Hằng năm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa.

Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện 5 giải pháp chủ yếu như:

(1)Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học: Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục. Nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

(2) Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học, trong đó: quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học sinh. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy.

(3) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

(4) Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử: Cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức các chuyên đề, các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

(5) Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử: Tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đảm bảo đủ thiết chế văn hóa, kinh phí, thời gian tối thiếu cho hoạt động giáo dục và rèn luyện văn hóa ứng xử ngoài giờ trên lớp của nhà trường; xây dựng quy định cụ thể của môi trường văn hóa đạt tiêu chuẩn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

Để triển khai thực hiện đề án này, Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Triển khai các nội dung kế hoạch trong hệ thống các trường thuộc phạm vi phân cấp quản lý. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác xây dựng, đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *