Gia đình

Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia  xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số. Các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. Các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. Các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng khu dân cư. Nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Phấn đấu hằng năm 95% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Tổ chức các hoạt động Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc

Hà Nội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Nâng cao nhận thức, đẩy  mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới. Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về gia đình. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực gia đình; truyền thông, giáo dục về gia đình; chuyển đổi số dữ liệu về gia đình; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện các đề án về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề tôn vinh, phát huy giá trị gia đình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, kế thừa, phát triển văn hóa dân gian, xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, phong trào thể dục thể thao và ứng xử văn minh trong du lịch, hưởng thụ văn hóa.

Phòng, chống bạo lực gia đình

Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

Hướng dẫn lồng ghép các nội dung trong kế hoạch với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biểu; các giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước ở cộng đồng khu dân cư.

Kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định.

Tham mưu sơ kết thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết 10 năm việc thực hiện Chiến lược vào năm 2030 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục- Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Y tế, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và Nông thôn, Công an Thành phố, Ban Dân tộc, các cơ quan báo, đài của Thành phố, Viện Kiếm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *