Văn hoá đời sống

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2020

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước, ngày 04/5/2020, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch 91/KH-UBND hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020.

Theo kế hoạch, các nội dung được hỗ trợ bao gồm: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu; Đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng và hệ thống nhận diện thương hiệu; Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, maketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề; Tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Thành phố.

Những làng nghề được hỗ trợ bao gồm các làng nghề đang làm thủ tục đề nghị công nhận và các làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận danh hiệu làng nghề. Làng nghề truyền thống có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể từ nguồn ngân sách Thành phố. Đại diện làng nghề là đơn vị được các thành viên của làng nghề, làng nghề truyền thống ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã, gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệp hội làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu các làng nghề truyền thống

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Làng nghề đăng ký thực hiện đủ 05 nội dung hỗ trợ, có kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, trong đó có phương án duy trì, phát triển thương hiệu sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2020. Tiếp đến là làng nghề có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố. Làng nghề có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố và làng nghề đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể nhưng chưa đủ 05 nội dung quy định tại Nghị quyết số 11/2019/NQ- HĐND, ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *