Văn hóa cơ sở

Hoàn Kiếm triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

Để triển khai kế hoạch, UBND quận sẽ xây dựng và hoàn thiện các quy định, nội quy văn hóa công sở, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của CB, CC, VC trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết công khai, minh bạch các TTHC tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ. Đây là một trong tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua cuối năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những CB, CC, VC có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch hàng năm; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện văn hóa công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. CB, CC, VC có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

                                                                                         Hoàng Nam

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *