Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Ngày 13/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và […]

Ngày 13/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai công tác Đảng năm 2017.

1

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã quán triệt các nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, gắn với tình hình thực tế của các phòng, đơn vị; nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội với 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Theo đó, các đồng chí Đảng ủy viên sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách trong việc tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo việc triển khai đồng bộ và thống nhất trong toàn Đảng bộ Sở. Các chi bộ tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động của Đảng ủy Sở, tạo đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Năm 2016, Đảng bộ Sở đã quan tâm và tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được tiếp tục quan tâm triển khai ở tất cả các lĩnh vực: giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động. Kết quả, đã có 18/34 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2

Đại diện Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT phát biểu hưởng ứng

 Năm 2017, Đảng ủy Sở sẽ tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”; chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc theo lộ trình quy hoạch ngành đến năm 2020, tầm nhìn 2030;  tăng cường công tác tư tưởng, chỉnh trị và xây dựng Đảng theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, ;vững mạnh. Tăng cường phát huy vai trò “Đảng lãnh đạo toàn diện” đối với cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý ở các phòng, đơn vị trực thuộc…

                                                                                      Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *