Quy tắc ứng xử

Huyện Chương Mỹ triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng giai đoạn 2022-2025

Theo đó, kế hoạch đề ra một số nội dung: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền QTƯX nơi công cộng; Nâng cao chất lượng thực hiện QTƯX nơi công cộng gắn với thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện QTƯX nơi công cộng; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo…

Với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa.

Theo đó, kế hoạch đề ra một số nội dung: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền QTƯX nơi công cộng; Nâng cao chất lượng thực hiện QTƯX nơi công cộng gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện QTƯX nơi công cộng; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo.

UBND huyện Chương Mỹ đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện QTƯX; vận động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, kịp thời phê bình, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện sai quy định của QTƯX. UBND các xã, thị trấn chú trọng tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện QTƯX tại các điểm di tích, làng nghề, khu vui chơi giải trí công cộng, các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa và các đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh thực hiện những nội dung nên làm và không không nên làm được quy định trong QTƯX nơi công cộng…

Ảnh minh họa.

UBND huyện đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện uỷ chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của huyện. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện QTƯX nơi công cộng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện QTƯX thông qua Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở…để việc triển khai thực hiện QTƯX nơi công cộng trên địa bàn huyện Chương Mỹ được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng con người Chương Mỹ – Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *