Sự kiện

Huyện Thường Tín tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 4/8, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 – 2015) và 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống […]

Sáng 4/8, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 – 2015) và 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

1

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào

Sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Quyết định 308, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày một nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện. Thực hiện nội dung phát triển kinh tế, nhân dân trong huyện đã nỗ lực giúp nhau vốn, giống, kinh nghiệm để làm giàu chính đáng. Số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm. Đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao với trên 85% số hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên. Cùng với đó, các giá trị văn hóa tiếp tục được lan tỏa. Đến hết năm 2015, toàn huyện có 56.278 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ  85,1% (  năm 2000 là 19.799 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 58%);  110 làng được công nhận văn hóa đạt 65,08%. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ngày càng tăng với 69.69% số cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, trên 90% số hộ gia đình CNVCLĐ đạt đanh hiệu gia đình văn hóa; .Đến hết năm 2015, toàn huyện có 56.278 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ,  các địa phương đã dần loại bỏ hủ tục, tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh, tiết kiệm, không tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, phô trương, hình thức…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện  phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân; nâng cao hơn  nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 88% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 68,5% làng, 100% tổ dân phố, 75% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Hoàng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *