Văn hóa cơ sở

Huyện Ứng Hòa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tranh cổ động tuyên truyền về đề tài gia đình.

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, UBND huyện Ứng Hòa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 16/5/2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2020), thời gian diễn ra từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6. UBND huyện chỉ đạo tập trung tuyên truyền về chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, đẩy mạnh tuyên truyền tới hộ gia đình và từng thành viên gia đình ý nghĩa việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động truyền thông về Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 10/11/2014 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 36/CT-TU của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường công tác DS-KHHGĐ và Gia đình thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, chú trọng đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa; đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, nghiêm cấm lựa chọn giới tính trước khi sinh, không phân biệt đối xử đối với các gia đình sinh con gái hoặc sinh con một bề là con gái nhằm đạt được mục tiêu gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam. UBND huyện  giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức các giải thể thao gia đình như giải cầu lông, bóng bàn,…UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng tạo không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Kiều Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *