Sự kiện

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020): Nguyện mãi học tập và làm theo Bác kính yêu

Ngày 19/5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với lòng biết ơn vô hạn, kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, với khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm con đường giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản. Người đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta – một Đảng Mác – xít  Lê – nin – nít chân chính, chấm dứt thời kỳ bế tắc về đường lối của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Từ ngày có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vô cùng vẻ vang, đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm thay đổi vận mệnh dân tộc, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao.

 Bác Hồ với các cháu học sinh trường Trưng Vương, Hà Nội (1956)

Nhớ Bác, tự hào về Bác, chúng ta càng phải ra sức làm theo lời Bác dạy. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng chính là hành động tri ân với Bác, quyết tâm thực hiện mong muốn của Bác, đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với phương châm “Hiệu quả – Thiết thực – Lan tỏa”, Hà Nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện, khẳng định vai trò là đơn vị làm điểm, nhiểu kinh nghiệm của Hà Nội đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước. Việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị đã trực tiếp góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc./.

                                      Thanh Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *