Thư viện

Lấy ý kiến Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Trong những năm qua, thư viện lưu động và hoạt động luân chuyển tài nguyên thông tin đã và đang trở thành một trong những mô hình phát triển văn hóa đọc mang lại hiệu quả, thiết thực phục vụ cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Mô hình này giúp cho việc kết nối giữa thư viện với người dân, giữa các cấp thư viện trong cùng hệ thống, giữa các loại thư viện với nhau một cách linh hoạt, hiệu quả, từ đó liên kết các nguồn lực phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu (Thông tư số 33), sau 04 năm triển khai thực hiện, đi cùng với những kết quả đạt được, việc triển khai Thông tư số 33 đã gặp nhiều bất cập, cần có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Mô hình thư viện lưu động đã mang lại hiệu quả, thiết thực phục vụ cộng đồng. Ảnh: Hoàng Đông

Theo đó, Dự thảo Thông tư mới bao gồm 3 Chương, 13 Điều.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Thông tư này hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Thông tư này áp dụng đối với thư viện công lập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Khuyến khích thư viện ngoài công lập quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện thực hiện hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo quy định của Thông tư này.

Bên trong một xe ô tô thư viện lưu động hiện đại. Ảnh: Nam Nguyễn

Các quy định cụ thể tập trung vào những nội dung: Nguyên tắc trong triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 3); Hoạt động thư viện lưu động (Điều 4);  Luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 5);  Luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số (Điều 6); Nguồn nhân lực cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 7); Nguồn kinh phí cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 8);  Phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động (Điều 9); Trách nhiệm của thư viện trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 10); Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin (Điều 11); Quy định về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành (Điều 12 và Điều 13)

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 8/3-8/5/2022.

H.A

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *