TT Tuần Từ ngày Đến ngày
3 Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 11/01/2016 – 17/01/2016 11/01/2016 17/01/2016
2 Lịch làm việc ban giám đốc tuần từ ngày 04/01/2016 – 10/01/2016 04/01/2016 10/01/2016