Văn bản: 37/2021/NĐ-CP

Số ký hiệu37/2021/NĐ-CP
Ngày văn bản29/03/2021
Ngày ban hành29/03/2021
Tệp đính kèm 37.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Văn bản: 01/2021/TT-TTCP

Số ký hiệu01/2021/TT-TTCP
Ngày văn bản12/03/2021
Ngày ban hành12/03/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 01-TTCP.signed
Trích yếu nội dungQuy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Văn bản: 07/2021/TT-BGDĐT

Số ký hiệu07/2021/TT-BGDĐT
Ngày văn bản12/03/2021
Ngày ban hành12/03/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 07-BGDDT.signed
Trích yếu nội dungBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

Văn bản: 928/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu928/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản17/03/2021
Ngày ban hành17/03/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm kh928-1615968268681
Trích yếu nội dungBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

Văn bản: 05/2020/TT-BKHĐT

Số ký hiệu05/2020/TT-BKHĐT
Ngày văn bản30/06/2020
Ngày ban hành30/06/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 05-bkhdt.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Văn bản: 12/2020/TT-BTTTT

Số ký hiệu12/2020/TT-BTTTT
Ngày văn bản29/05/2020
Ngày ban hành29/05/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 12-btttt.signed
Trích yếu nội dungV/v hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

Văn bản: 62/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu62/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản01/06/2020
Ngày ban hành01/06/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 62.signed
Trích yếu nội dungV/v vị trí việc làm và biên chế công chức.

Văn bản: 30/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu30/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản05/03/2020
Ngày ban hành05/03/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 30.signed
Trích yếu nội dungVề công tác văn thư

Văn bản: 01/2020/TT-BTP

Số ký hiệu01/2020/TT-BTP
Ngày văn bản03/03/2020
Ngày ban hành03/03/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 01-btp.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Văn bản: 26/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu26/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản28/02/2020
Ngày ban hành28/02/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 26.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Văn bản: 85/2019/TT-BTC

Số ký hiệu85/2019/TT-BTC
Ngày văn bản29/11/2019
Ngày ban hành29/11/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 85-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản: 10/2019/TT-BNV

Số ký hiệu10/2019/TT-BNV
Ngày văn bản02/08/2019
Ngày ban hành02/08/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_10_TT_BNV
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Văn bản: 12/2019/TT-BNV

Số ký hiệu12/2019/TT-BNV
Ngày văn bản05/11/2019
Ngày ban hành04/11/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_12-2019_TT-BNV
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Văn bản: 79/2019/TT-BTC

Số ký hiệu79/2019/TT-BTC
Ngày văn bản14/11/2019
Ngày ban hành14/11/2019
Tệp đính kèm 79-BTC.signed
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Văn bản: 10/2019/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu10/2019/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản10/10/2019
Ngày ban hành10/10/2019
Tệp đính kèm tt 10-1571044260319
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật