Thư viện

Năm 2025, Đống Đa phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có mô hình đọc sách phù hợp

Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND quận Đống Đa về phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn quận giai đoạn 2022 – 2025.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo đó, quận Đống Đa đặt mục tiêu chung là phát triển mạnh mẽ và đi vào thực chất văn hóa đọc và đây là một trong những nôi dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của địa phương. Nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, khai thác có hiệu quả nguồn vốn tài liệu phát triển tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạng xây dựng xã hội học tập.

Năm 2025, quận Đống Đa cũng đặt mục tiêu cụ thể:

Về nâng cao kỹ năng đọc, phấn đấu 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Khuyến khích phát triển tư viện tư nhân, tủ sách gia đình tại cơ sở.

Về tăng cường các hoạt động thư viện, hàng năm, tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến sách như ngày hội đọc sách, các cuộc thi tìm hiểu và viết cảm nhận về sách, kể chuyện sách… nhằm tăng cường hoạt động giới thiệu sách, tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loai sách.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân sử dụng thông tin, trí thức, nâng cao văn hóa đọc tại hệ thống thư viện quận, phường, phòng đọc sách, trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có mô hình đọc sách với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% trường Tiểu học, 90% trường ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định.
Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu 100% người làm công tác thư viện, cán bộ phụ trách tại các mô hình đọc sách trên địa bàn quận được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Về xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc cơ sở, quận chú trọng đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống thư viện quận, phường (về cơ sở vật chất, vốn tài liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, các hoạt động giới thiệu sách, dịch vụ…).

Rà soát, đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học, đảm bảo diện tích phù hợp, trang thiết bị, vốn tài liệu, nhân sự có chuyên môn thư viện.

Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học. Khuyến khích mỗi cơ quan, doanh nghiệp, chung cư, khách sạn… có ít nhất 01 tủ sách hoặc thư viện.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *