Gia đình

Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Với mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm giáo dục đạo đức, lối sống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Về mục tiêu cụ thể, thành phố phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…

Nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình

Với mục tiêu trên, thành phố Hà Nội đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đó là, tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch trên địa bàn thành phố; hướng dẫn kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ có tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Tư pháp, Tài chính, các cơ quan báo đài Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *