Sự kiện

Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô

Công tác quản lý nhà nước từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chú trọng thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn hóa, thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn lực của xã hội tham gia vào tiến trình thúc đẩy quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…’

Đó là chủ đề tham luận được đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động trình bày trong buổi chiều ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

0003
Đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình bày tham luận tại Đại hội

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật như đường lối phát triển văn hóa và xây dựng con người của Đảng bộ thành phố đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; Công tác quản lý nhà nước từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chú trọng thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn hóa, thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn lực của xã hội tham gia vào tiến trình thúc đẩy quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…’

dinh-(3)

thanh-lich

10,,,

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp phát triển Văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của thành phố vẫn còn những băn khoăn, trăn trở. Đó là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa tương xứng với yêu cầu Thủ đô ngàn năm văn hiến, chưa hình thành được hệ giá trị nhân cách với các chuẩn mực rõ ràng về đạo đức, lối sống của Hà Nội, chưa tạo được chuyển biến rõ nét về văn hóa ứng xử của người dân.Hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động văn hóa ở cơ sở còn thiếu, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội chưa chú ý đến vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc tiếp nhận và sử dụng các thiết chế này…

Đồng chí Tô Văn Động cũng đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế trên, đồng thời đề xuất một số giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến “Chân – Thiện – Mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Trong đó, phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn, tiêu biểu của cả nước theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa truyền thống ngàn năm văn hiến của Hà Nội. Với quan điểm: phát triển văn hóa Thủ đô được đặt lên hàng đầu; phát triển văn hóa Thủ đô là sự nghiệp lâu dài của toàn dân, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao thuộc Đảng bộ khối cơ quan thành phố Hà Nội xin đề xuất một số giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố như sau:

Thứ nhất là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa con người Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi cán bộ, Đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Thứ hai là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Thành phố về văn hóa. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa phù hợp chuẩn mực quốc tế, Việt Nam và thực tiễn của Thủ đô; xây dựng các sản phẩm văn hóa, hoạt động văn hóa đặc thù, đặc trưng của Thủ đô.

Thứ ba là tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Công nghiệp văn hóa sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Thành phố, đầu tư có trọng điểm. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung các điều kiện để đầu tư toàn diện cho con người với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, là sản phẩm văn hóa. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa.

Thứ tư là xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa từ thành phố tới cơ sở. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai hệ thống quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng được những yêu cầu về phát triển bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thứ năm là xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa, coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ văn hóa, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Quan tâm xây dựng các trường văn hóa, nghệ thuật, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo. Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng dụng người có tài, có đức.

Thủ đô đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Chương trình 04/Ctr-TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015” và Chương trình số 29-Ctr/TU ngày 10/10/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giai đoạn 2015-2020 sẽ có bước phát triển mạnh mẽ; Thủ đô Hà Nội phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế.

B.O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *